Logo Samenwerking A2 gemeenten schaduw
Samenwerking A2 gemeenten

Samenwerking A2 gemeenten

Achtergrond
De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard werken sinds 2004 op verschillende onderdelen samen. De samenwerking is genoemd naar de snelweg A2, de weg die de drie gemeenten met elkaar verbindt. De gemeenten bedienen samen een gebied met ongeveer 66.000 inwoners. Sinds april 2012 is de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten (GRS A2) van kracht en is de GRS A2 een zelfstandig rechtspersoon geworden.

De start van de A2-samenwerking betrof het werkveld Werk & Inkomen. In 2012 zijn daar Informatisering & Automatisering en Juridische Zaken bijgekomen. Vanaf 2013 zijn de werkvelden ondergebracht in de GRS A2. Eind 2015 hebben de raden besloten de samenwerking te intensiveren door per 2017 ook de andere PIJOFACH-taken in de GRS A2 onder te brengen, te weten financiën, personeel en organisatie, inkoop, belastingen, facilitaire zaken, Documentaire Informatie Voorziening (DIV), gegevensbeheer, Bestuurs- en Management Ondersteuning (BMO) en communicatie.

De organisatie
Sinds afgelopen 1 januari 2017 is er dus een grote stap in de samenwerking gezet en zijn alle taken op het gebied van bedrijfsvoering, samen met Werk & Inkomen, gebundeld in de GRSA2. In de samenwerking verrichten de verschillende teams werkzaamheden voor de drie gemeenten en de samenwerkingsorganisatie zelf. 

Doel van de A2-samenwerking
De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard hebben de ambitie - met behoud van eigen identiteit en autonomie - een hoge kwaliteit van dienstverlening te bieden aan hun burgers, bedrijven en instellingen. In 2004 zijn de drie gemeenten de A2-Samenwerking gestart vanuit de overtuiging dat dit de individuele bestuurskracht en identiteit van de afzonderlijke gemeenten versterkt. De gemeenten zijn van mening dat in gezamenlijkheid een beter antwoord te geven is op de uitdagingen waarvoor gemeenten gesteld worden, zoals bezuinigingen, de decentralisaties en de ontwikkeling tot een participatiesamenleving met een terugtredende en faciliterende lokale overheid tot gevolg.

De gemeenten zijn zich bewust van het feit dat samenwerking betekent dat in de besluitvorming in tal van opzichten rekening met elkaar gehouden moet worden. De gemeenten kunnen echter ook in de samenwerking hun individuele ambities blijven realiseren. Het waarborgen van deze lokale autonomie en beleidsvrijheid heeft nadrukkelijk de aandacht, ook binnen de A2-samenwerking.

Het doel van de A2-samenwerking is het behoud van kwaliteit, het borgen van de continuïteit, het verbeteren van de dienstverlening en het verminderen van de kwetsbaarheid bij de drie gemeenten. Op termijn zal deze krachtenbundeling ook efficiencyvoordelen moeten brengen. 
 
De gemeenten beschikken met de GRS A2 over een bekende en betrouwbare samenwerkingspartner op deze werkvelden, die in nabijheid van de gemeenten functioneert en de werkwijzen en gewoonten van de gemeenten van binnenuit kent. Daarbij blijft de zelfstandigheid en beleidsautonomie van de drie gemeenten onaangetast, de bestuurskracht van de drie individuele gemeenten wordt versterkt door de GRS A2. Er is en blijft binnen de GRS A2 ruimte voor het waarborgen van ‘coleur locale’.

Werking van de GRS A2
Het organogram van de GRS A2 laat zien hoe de organisatie is opgebouwd en waar welke verantwoordelijkheden liggen. 

Vanuit het Bestuur van de GRS A2 geven de drie colleges van burgemeester & wethouders invulling aan hun rol als eigenaar van de GRS A2. Rondom de binnen de GRS A2 belegde taken worden portefeuillehouders-overleggen georganiseerd, rondom de ijkmomenten in de Planning & Control cyclus. 
De strategische aansturing van de GRS A2 ligt bij de Directieraad, die bestaat uit de gemeentesecretarissen van de drie gemeenten.
 
De manager van de GRS A2 is eindverantwoordelijk voor de aansturing en doorontwikkeling van de samenwerkingsorganisatie, binnen de in de Directieraad afgesproken kaders. Samen met de manager GRS A2 vormen de verschillende afdelingshoofden het MT van de GRS A2, waarin de concerncontroller als adviseur zitting heeft. De afdelingshoofden GRS A2 geven op hun beurt  integraal leiding aan de eigen afdeling en zijn eindverantwoordelijk voor de op te leveren producten en diensten. 

Met het inrichten van het opdrachtgevers-opdrachtnemersoverleg (OGON-overleg) is vorm gegeven aan de sturing vanuit de opdrachtgevende rol van de drie gemeenten. In het OGON-overleg kunnen zij richting geven aan de inhoud, kwaliteit en omvang van de dienstverlening van de GRS A2. Hier wordt naast het belang van iedere individuele gemeente ook het belang van de samenwerking(sorganisatie) steeds meegewogen.  
Het OGON bestaat uit de ambtelijk opdrachtgevers van de drie gemeenten en de manager GRS A2 als opdrachtnemer. 

Contactinformatie

Bezoekadres
Jan Deckersstraat 2
5991 HS HEEZE

telefoon
emailinfo@a2samenwerking.nl
websitewww.a2samenwerking.nl