Basisteamprogrammaleider Ondermijning Oost-Brabant
Gemeente Best

WO, HBO   |   Tussen €2943 en €5118   |   Schaal 10 t/m 11   |   Regulier   |   Tijdelijk   |   36 uur
Solliciteer (t/m 30-8-2020)

Vacature: Basisteam Programmaleider Ondermijning Oost-Brabant voor basisteam De Kempen

(36 uur per week (1,0 fte))

 

Algemeen

De Integraal Basisteam Programmaleider voor Basisteam De Kempen is “ontkleurd” trekker van de integrale aanpak Ondermijning Oost-Brabant. Hij/zij wordt daarin gestuurd door de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Ondermijning (BOO) en gecoacht door de regionale programmaleider ondermijning. Hij/zij zet samen met bovengenoemde partners in op (een) slimme (mix aan) interventies, strafrechtelijk, fiscaal, bestuurlijk of ‘out of the box’. “Ontkleurd” wil zeggen dat de integrale, maatschappelijke doelstelling voorop staat; hij/zij handelt vanuit een helicopterview, los van de individuele belangen van de verschillende partners. Basisteam De Kempen bestaat uit de volgende 8 gemeenten: Waalre, Veldhoven, Oirschot, Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden, Bergeijk en Best. 

 

Het BOO de Kempen is aan zet op de volgende drie elementen:

 1. De ‘basisteam’-ondermijnings-problematiek (lokale casussen en fenomenen) waar men zelf op acteert;
 2. De ‘basisteam’-ondermijnings-problematiek waar men samen met anderen in optrekt, zoals met andere basisteams of met hulp en steun van regionale voorzieningen (zoals het RIEC) of bovenregionale voorzieningen (zoals de FIOD of de KMAR);
 3. De bestuurlijke weerbaarheid van de gemeenten uit het basisteamgebied.

  

Positie

 • De basisteamprogrammaleider is opdrachtnemer BOO voor het programma ondermijning in het basisteam. Hij/zij rapporteert aan het BOO en is aanspreekbaar op acties en resultaten in het basisteam. Het BOO is een bestuurlijk overleg dat bestaat uit burgemeesters van de 8 Kempengemeenten, de gebiedsofficier van Justitie, de teamchef van politie en de manager van de belastingdienst.
 • De basisteamprogrammaleider is, binnen het kader van de opdracht, aanspreek- en overlegpunt voor de leden van het BOO, waaronder te verstaan: de burgemeester(s), resp. de (betrokken) gemeentesecretaris(sen), de gebiedsofficier van Justitie, de teamchef van politie, het hoofd Fraudeteam van de Belastingdienst.
 • De basisteamprogrammaleider is 'linking pin' naar het regionale niveau. Basisteamprogrammaleiders acteren binnen het Actiecentrum Ondermijning en handelen binnen de kaders van het RIEC-convenant en bijbehorende integrale werkprocessen. De Programmaraad Ondermijning is sturend ten aanzien van het Actiecentrum.
 • De basisteamprogrammaleider is, als voorzitter van het AVO, opdrachtgever voor casus-/projectleiders binnen het programmakader van het teamgebied.
 • De basisteamprogrammaleider staat in goede verbinding met het Kempen Interventieteam (KIT).

 

Rol

De rol van de programmaleider ondermijning is die van adviseur, stuurman, verbinder en opdrachtnemer:

Je adviseert het BOO over de wijze waarop de gemeenten in basisteam de Kempen in samenwerking met politie, OM, Belastingdienst en het RIEC, ondermijning in de Kempen zo adequaat mogelijk aan kunnen pakken. Je bent ontkleurd. Dat betekent dat je in de rol van programmaleider niet optreedt namens een bepaalde organisatie in het samenwerkingsverband maar een neutrale positie inneemt.

Daarbij zoek je naar innovatieve mogelijkheden, geef je duiding aan en verbind je tussen de aanpak van ondermijning op het niveau van de regio, het basisteam en de lokale gemeente. Je adviseert het bestuur en ketenpartners over slimme inzet van capaciteit. Je stimuleert samenwerking (zowel ambtelijk als bestuurlijk) en fungeert als aanjager van een basisteam brede aanpak van ondermijning o.a. op het gebied van 1 Smart Overheid, aanpak ongebruikelijk bezit en woonwagenlocaties. Je stuurt aan op concrete acties en resultaten gericht op een zo hoog mogelijk maatschappelijk effect. Specifieke resultaten waar de basisteamprogrammaleider op stuurt zijn: de actieweken ondermijning, het oppakken van signalen die voortkomen uit controles van het KIT, aanpak veilige publieke taak, het uniform opwerpen van bestuurlijke barrières (bijv. bij uitbreiding wetgeving of het BIBOB-instrumentarium). Verder werk je ook regionaal samen met andere programmaleiders Ondermijning.

 

Verantwoordelijkheden

De basisteamprogrammaleider ondermijning is verantwoordelijk voor: 

 • Opstellen, voorbereiding, realisatie en procesbewaking van opdrachten/besluiten door het BOO (uitvoering en terugkoppeling van de resultaten van het 'basisteamjaarplan');
 • Het overzicht van het totaal van casuïstiek en daarbij aangegeven prioriteiten (incl. doorlooptijd, resultaat en effectiviteit);
 • Het in positie brengen van de (leden van) het BOO ten behoeve van strategische sturing op de aanpak van ondermijnende criminaliteit;
 • De verbinding tussen de uitvoering in het basisteam, het BOO/de basisteamdriehoeken-plus en het Actiecentrum Ondermijning;
 • De verbinding/afstemming tussen de betrokken partners ten aanzien van integrale advisering en integraal interveniëren;
 • Draagvlak voor innovatie, ontwikkeling en verandering.   

 

Taken
Uit de rol en de daarbij behorende verantwoordelijkheden vloeien de volgende taken voort voor de basisteamprogrammaleider:

 • Stimuleert de inbreng van nieuwe signalen door diverse partners (in samenwerking met de accountmanager RIEC);
 • Stuurt de ontkleurd project-/casusleiders aan en coacht deze op de aanpak van casuïstiek;
 • Stimuleert de integrale doekracht en integraliteit van interventies en acties;
 • Bewaakt de voortgang van – en het tempo in de aanpak van - alle in de opdracht(en) begrepen casuïstiek;
 • Zit het ambtelijk voorbereidingsoverleg (AVO) en het vooroverleg BOO de Kempen voor, is secretaris en adviseur van het BOO;
 • Draagt zorg voor afstemming en integrale advisering, voert hiertoe overleg met meerdere disciplines en partijen;
 • Zorgt voor draagvlak voor besluiten en de uitvoering daarvan;
 • Legt en onderhoudt de verbinding tussen de verschillende bestuurlijke niveaus;
 • Initieert en stimuleert het vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid in het teamgebied;
 • Adviseert het management van de betrokken partners met betrekking tot de aanpak van ondermijning en de hiervoor benodigde randvoorwaarden (incl. weerbaarheid);
 • Stimuleert innovatie in de aanpak en creatieve interventies;
 • Bouwt een effectief netwerk van partners binnen en buiten de regio.

 

Maak jij het waar als programmaleider ondermijning van basisteam De Kempen en beschik jij over de volgende competenties?

 

 • HBO+ werk- en denkniveau;
 • Verantwoordelijk, Vertrouwen, Veerkrachtig: Je denkt in termen van kansen en creatieve mogelijkheden (in plaats van grenzen, risico’s en andere beperkingen);
 • Integer, Integraal, Innovatief: Je kent je partners en hun krachtenveld en weet bijtijds te schakelen in het proces (escaleren, opschalen, afschalen);
 • Samenwerking, Snel, Slim: Als uitgangspunt sta je voor een aanpak in samenwerking (‘integraal tenzij’);
 • Anticiperend, Actiegericht, Awareness (bevorderen): Je blinkt uit in ‘doekracht’;
 • Inspireren en motiveren: de collega’s waarmee je samenwerkt. Dat doe je door te enthousiasmeren en anderen actief te stimuleren om een resultaat te bereiken;
 • Aansturen organisatie: weet van organiseren en sturen van uitvoeringskracht, is besluitvaardig, heeft doorzettingsvermogen en is standvastig onder druk; is resultaatgericht, kan doorpakken, nakomen, aanspreken en anderen helpen;
   
 • Bestuurssensiviteit: heeft oog voor politiek-bestuurlijke gevoeligheden, handelt daarnaar en weet binnen de kaders ruimte en focus voor actiegerichtheid en voortgang te organiseren; voorziet mogelijke ontwikkelingen vanuit de politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Organisatiesensitiviteit: heeft kennis van en oog voor belangen, mogelijkheden, werkprocessen en juridisch instrumentarium van de partnerorganisaties en maatschappelijke organisaties en de actuele ontwikkelingen daarin; houdt rekening met mogelijkheden, maar ook beperkingen;
 • Omgevingsbewustzijn: is goed op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen en andere omgevingsfactoren, en benut deze kennis effectief in zijn rol;
 • Zelfreflectie: staat open voor inzicht in eigen denken en handelen en kan ook anderen een spiegel voorhouden, om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van inzicht, kennis, vaardigheden en houding zo goed mogelijk bij te houden;
 • Plannen, organiseren en schakelen: kan goed inschatten wat er nodig is om een plan uit te voeren, voor- en nadelen ook voor de langere termijn overzien, kan activiteiten, mensen en middelen uitzetten in de tijd om een doel te realiseren, kan overlegsituaties leiden, is vaardig in het omgaan met tegengestelde belangen en weet verschillende disciplines en diverse beslisniveau ’s onderling te verbinden.

 

[1] Bij de advisering dient te worden ingespeeld op vele factoren die het terrein beïnvloeden (maatschappelijk, politiek, financieel, e.d.). De lokale situatie is uitgangspunt, maar met nadrukkelijk oog voor provinciale, regionale, en nationale belangen en ontwikkelingen.

 

Wat kun jij van ons verwachten?

- Het betreft een project voor de duur van twee jaar. Je krijgt in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Medio 2022 wordt geëvalueerd of de werkzaamheden structureel worden voortgezet.

- (Indien mogelijk) word je vanuit je eigen organisatie op detacheringsbasis tewerkgesteld bij de gemeente Best.

- De salariëring is gebaseerd op schaal 11 CAO Gemeenten en bedraagt maximaal

€ 5.118, - bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Afhankelijk van ervaring vindt salarisinpassing zo mogelijk in aanloopschaal 10 plaats.

Daarnaast heb je recht op een Individueel keuzebudget van 17,05 % van je salaris.

- Je krijgt de beschikking over een smartphone van het werk, die onder voorbehoud ook privé gebruikt mag worden.

- Naast een prettige, informele werkomgeving bieden we goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals flexibele werktijden, vergoeding woon-werkverkeer en studiefaciliteiten.

- We bieden je de ruimte en middelen voor opleidingsmogelijkheden en persoonlijke ontwikkeling. Je maakt hier samen met je leidinggevende afspraken over.

 

Interesse in deze functie?

Je kunt je sollicitatie richten aan de heer J.W. Brenninkmeijer, voorzitter van Basisteam De Kempen. Solliciteren kan uiterlijk tot 31 augustus 2020, via de website www.werkeninzuidoostbrabant.nl

Voor informatie over de functie is in eerste instantie informatie verkrijgbaar bij Roland Thiels, programmaleider ondermijning Dommelstroom, tel. 06-11030238. In tweede instantie kun je terecht bij Jordy de Schepper, Regionaal Programmaleider Ondermijning, tel.nr. 06-11294066.

Voor informatie over de procedure kun je terecht bij Wilfried van Beckum of Hans Spooren, gemeente Best, tel.nr. 0499-360911.

Competenties

Integriteit
Zelfstandigheid
Samenwerken
Resultaatgerichtheid

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op WerkenInZuidoostBrabant.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website